Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Жиричі
44141, вул. Центральна, 100, с. Жиричі, Ковельський р-н, Волинська обл.,
тел. 94-9-10, zhirichi_nvk@ukr.net
________________________________________________________________________________

ВИТЯГ З НАКАЗУ

30 серпня 2021 року с. Жиричі № 184

Про призначення громадського

інспектора з охорони дитинства

На виконання Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указів Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а також рішень засідання педагогічної ради (протокол №1 від 28.08.2021 р.) з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою удосконалення організації роботи в школі з питань своєчасного виявлення, обліку та здійснення контролю за умовами проживання дітей, які потребують соціального захисту

НАКАЗУЮ:

1. Призначити громадським інспектором з охорони дитинства заступника директора з виховної роботи Михайлевську Лесю Вікторівну.

2. Затвердити функціональні обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства згідно Положення про громадського інспектора з охорони дитинства у навчально-виховних закладах.

3. Громадському інспектору з охорони дитинства:

3.1. Керуватися у своїй роботі Положенням про громадського інспектора з охорони дитинства у навчально-виховних закладах.

3.2. Здійснювати контроль за змінами в соціальному статусі дітей, складанні соціальних паспортів класних колективів.

3.3. Узагальнювати соціальні паспорти класних колективів в єдиний соціальний паспорт навчально-виховного закладу.

3.4. Формувати банк даних дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3.5. Забезпечувати роботу з дітьми соціально вразливих категорій та дітьми, схильними до скоєння правопорушень.

3.6. Спільно з членами ради профілактики проводити обстеження умов проживання, навчання, працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, які проживають у складних життєвих обставинах з відповідним оформленням актів та особових справ.

3.7. Перевіряти збереження закріпленого житла, майна дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх поглибленим медичним оглядом, безкоштовним харчуванням, шкільною формою, єдиними квитками, користуванням підручниками, охоплення відвідуванням гуртків, секцій тощо.

3.8. Звітувати про виконану роботу на педраді, нараді при директорові, конференції, шкільному методичному об’єднанні класних керівників та класоводів, батьківських зборах.

3.9.Здійснювати правовий всеобуч батьків та дітей з питань дотримання вимог Конвенції ООН про права дитини та захисту їх прав, залучаючи до цієї роботи класних керівників відповідних класів та практичного психолога.

3.10.Контролювати питання щодо охоплення навчанням дітей-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку.

4. Громадському інспектору з охорони дитинства, практичному психологу, соціальному педагогу спланувати заходи щодо здійснення психологічного супроводу дітей пільгових категорій, з урахуванням подальшого працевлаштування випускників з числа дітей пільгових категорій.

5. Практичному психологу Мороз Юлії Григорівні та соціальному педагогу школи Аврамук Наталії Вікторівні:

5.1.Здійснювати соціально-психолого-педагогічний патронаж дітей кризових категорій.

6. Заступнику директора з виховної роботи затвердити Положення про громадського інспектора з охорони дитинства.(Додаток 1)

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. ГОРОХ

Додаток 1

до наказу №184

від 30.08.2021 р.

Положення

про громадського інспектора з охорони дитинства

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-Дитячий садок» с.Жиричі

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Громадський інспектор з охорони дитинства загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – це педагогічний працівник, який має педагогічну освіту і досвід роботи по спеціальності не менше 3 років.

2.У своїй діяльності громадський інспектор з охорони дитинства керується:

- Конституцією України;

- Конвенцією ООН про права дитини;

- Законами України;

- Постановами Верховної Ради України;

- Указами Президента України;

- Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;

- нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

- даним Положенням.

3.Громадський інспектор з охорони дитинства безпосередньо підпорядковані директору школи, працює під керівництвом відділу освіти, який проводить навчання громадських інспекторів, надає методичну та інформаційну допомогу.

Громадський інспектор з охорони дитинства призначається наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У загальноосвітньому навчальному закладі громадський інспектор з охорони дитинства підпорядкований заступнику директора з виховної роботи.

5. На період відпустки громадського інспектора чи тимчасової непрацездатності його обов’язки покладаються на заступника директора з виховної роботи.

6. У роботі з охорони прав дітей громадський інспектор співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, з управлінням у справах сім’ї та молоді, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями, діючими у районі чи місті.

ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Громадський інспектор зобов’язаний:

1. У роботі дотримуватися нормативно-правових актів з питань захисту дітей і підлітків відповідно до чинного законодавства.

2. Брати активну участь у виявленні дітей і підлітків, які залишилися без піклування батьків, з метою наступного встановлення форм і видів влаштування або надання необхідної соціальної, правової, матеріальної, педагогічної допомоги.

3. Терміново інформувати відділ освіти про виявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування чи дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Здійснювати облік дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з неблагополучних сімей, дітей девіантної поведінки, дітей з кризових сімей, дітей у яких батьки інваліди, дітей загиблих військовозобов’язаних, працівників внутрішніх спав, шахтарів, журналістів, дітей у яких батьки є трудовими мігрантами та ін.

5.Своєчасно оформляти:

- особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- документи на влаштування дітей в державні дитячі установи (у межах визначених діючим законодавством повноважень);

- документи на дітей для надання безкоштовного харчування, для придбання шкільної форми, надання матеріальної допомоги, поїздок, подарунків, надання путівок для оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах.

6. У разі необхідності:

- клопотати перед районною комісією з питань захисту дітей про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей;

- приймати участь у розгляді справ щодо позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують своїх обов’язків.

7. Координувати роботу класних керівників (вихователів) щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів (груп), підготовки необхідної інформації, документів, проводити консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.

8. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) з питань охорони прав та інтересів дитини.

9. Проводити первинні та контрольні обстеження умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (2-чі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання, дітей інших пільгових категорій, які є в закладі з метою надання їм необхідної допомоги.

10. Надавати відповідним соціальним службам копії актів обстежень житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з узагальненням огляду утримання дітей даної категорії (двічі на рік) .

11.Організовувати роботу щодо соціального захисту дітей, зокрема, пільгового контингенту.

12. Вивчати адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів.

13. Здійснювати облік працевлаштування випускників 9,11-х класів з числа дітей-сиріт та позбавлення батьківського піклування.

14.Залучати дітей пільгового контингенту до гурткової роботи, в тому числі – дітей девіантної поведінки та з неблагополучних сімей.

15.Контролювати забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства.

16.Складати звітну інформацію про проведену роботу перед відділом освіти щоквартально. Узагальнювати інформацію про проведену роботу на нарадах при керівникові, на методичних об’єднаннях класних керівників, на батьківських зборах, конференціях.

ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

МАЄ ПРАВО

1.Отримувати документи, подавати заяви, скарги, клопотання, пов’язані із захистом та охороною прав дітей.

2.Відвідувати сім’ї, обстежувати житлово-побутові умови та складати акти обстеження, проводити опитування батьків, інших осіб з питань дотримання особистих та майнових прав і інтересів дітей та підлітків.

3. Організовувати роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами (піклувальниками) та дітьми з питань прав дитини.

4.При порушенні прав дитини звертатися з заявами до відділу освіти.

5.Виступати в суді при розгляді справ пов’язаних з вихованням дітей, охороною їх прав та інтересів, при позбавленні батьківських прав осіб, які не піклуються про своїх дітей.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРАЗ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

1.Громадський інспектор планує свою роботу на рік (півроку, квартал, місяць), погоджує план роботи з відділом освіти.

2.Громадський інспектор щоквартально звітує перед колективом відповідного навчального закладу про проведену роботу щодо соціального захисту, охорони прав та інтересів дітей та підлітків.

ЗАОХОЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

Для громадських інспекторів з охорони дитинства застосовуються такі види заохочення:

1.Оголошення подяки.

2.Нагородження грамотою.

3.Виплата грошової премії тощо.

План роботи

громадського інспектора з охорони дитинства

на 2021-2022 н.р.

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Виявлення дітей та підлітків, що залишилися без батьківського піклування та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
2. Поновлення банку даних учнів, що потребують особливого контролю: дітей, позбавлених батьківського піклування, чорнобильців, напівсиріт, дітей з неповних, багатодітних і малозабезпечених сімей та дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах Вересень Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
3. Обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, що виховуються в сім’ях опікунів та в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах 2 рази на рік Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
4. Виявлення дітей, що потребують соціального захисту Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
5. Контроль за забезпеченістю майном та житлом дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
6. Контроль за станом здоров’я дітей пільгових категорій Протягом навчального року Медичний працівник, класні керівники та класоводи
7. Контроль за відвідуванням уроків дітьми соціально- незахищених категорій Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, класні керівники та класоводи
8. Виявлення стосунків дітей у класному колективі, вивчення їхньої ролі та позиції в колективі Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог
9. Залучення дітей пільгових категорій до позакласної роботи, занять в гуртках та секціях Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, класні керівники та класоводи, керівники гуртків
10. Виявлення природних нахилів, здібностей дітей соціально-незахищених категорій Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, класні керівники та класоводи
11. Контроль за витрачанням коштів опікунами Протягом навчального року Адміністрація
12. Вивчення індивідуальних психологічних якостей дітей соціально-незахищених категорій (тестування, анкетування тощо) Протягом навчального року Соціальний педагог, практичний психолог
13. Забезпечення і контроль безкоштовного харчування дітей пільгових категорій Протягом навчального року Класні керівники та класоводи
14. Проведення з батьками індивідуальних бесід, тренінгів, лекцій на теми профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу життя, соціального захисту дітей пільгових категорій Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, класні керівники та класоводи, соціальний педагог, практичний психолог
15. Розгляд питання соціального захисту, роботи з дітьми пільгових категорій на батьківських зборах, нарадах при директору Протягом навчального року Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники та класоводи
16. Звіт про роботу з дітьми пільгових категорій Жовтень Грудень Березень Травень Класні керівники та класоводи
17. Організація літнього оздоровлення дітей пільгових категорій Травень Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, класоводи
18. Звіт про роботу громадського інспектора на нараді при директору Травень Заступник директора з виховної роботи

План роботи

з сім’ями, що опинились в складних життєвих умовах

на 2021-2022 н.р.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Виявляти сім'ї, що опинились в складних життєвих ситуаціях, вести їх чіткий облік Протягом року Адміністрація школи
2. Провести обстеження умов проживання даних сімей 2 рази в рік Вересень Січень Комісія Ради Профілактики
3. Ознайомити з нормативно -правовими документами з охорони дитинства Вересень Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба
4. Співпрацювати з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, службою у справах дітей Протягом року Дирекція
5. Контроль за проходженням медичного огляду школярів Вересень-квітень Медичний працівник Хартонюк В.П.
6. Контроль за організацією харчування пільгових категорій Протягом року Класні керівники, класоводи
7. Залучати батьків з даних сімей до участі у шкільному житті(свята, виховні заходи, батьківський всеобуч, ремонт шкільних меблів і приміщень, озеленення) Протягом року Заступник директора з виховної роботиМихайлевська Л.В., класні керівники , класоводи, педагог-організатор
8. Тримати на контролі успішність та відвідування школи учнями з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах Протягом року Класні керівники , класоводи
9. Запрошувати батьків на засідання батьківського комітету Протягом року Батьківський комітет
10. Заслуховувати батьків на раді профілактики, виконкомі сільської ради. Протягом року Комісія Ради профілактики
11. Виносити питання про роботу у сім'ях, що опинились в складних життєвих ситуаціях для обговорення на нарадах при директору Двічі на рік (додатково при потребі) Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
12. Проводити індивідуальні бесіди з батьками та дітьми з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах Протягом року Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В., соціально-психологічна служба, класні керівники, класоводи
13. Організація харчування дітей Вересень, січень Класні керівники, класоводи
14. Життєві цінності. Модель поведінки в сім’ї. Вересень Січень Соціально-психологічна служба
15. Нормативно –правові документи з охорони дитинства Січень Заступник директора з виховної роботи Михайлевська Л.В.
16. Дозвілля дітей в канікулярний період Жовтень, січень, березень Класні керівники, класоводи
17. Надання консультації, щодо виховання дітей Протягом року Соціально-психологічна служба
18. Засоби гігієни Березень Медичний працівник Хартонюк В.П.
19. Безпека життя. Режим дня, раціональне харчування. Особиста гідність. Права дітей, обов’язки батьків. Проводимо вільний час з дитиною. Виховуємо особистість. Дружня сім’я – щасливе майбутнє. Шкідливі звички та їх вплив на дитячий організм. Все починається з сім’ї. Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Класні керівники, класоводи
20. Оздоровлення дітей Травень Дирекція
Кiлькiсть переглядiв: 37

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.