«Поєднання традиційних та інноваційних методик викладання суспільних дисциплін як крок до самореалізації вчителя та учня»

Перед людиною є три шляхи до розуму:
шлях роздумів – найбільш благородний,
шлях наслідування – найлегший,
шлях особистого досвіду – найважчий.
Конфуцій

Особливістю сучасності є те, що людина, щоб реалізуватися в суспільстві, повинна вчитися практично все своє життя. Якість сучасної освіти, тобто відповідність вимогам суспільства, визначається не стільки кількістю того, що дитина знає і чого вона навчилася в школі, скільки вміннями здобувати нові знання та використовувати їх у нових умовах.

Я працюю над темою«Поєднання традиційних та інноваційних методик викладання суспільних дисциплін як крок до самореалізації вчителя та учня». На мою думку, в процесі навчання доцільно поєднувати традиційні та інноваційні методи навчання на уроках історії, це сприяє розвитку цілісності та системності мислення школярів, мотивації до вивчення суспільних дисциплін, активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів, індивідуалізації процесу навчання. Адже, як говорив К.Д. Ушинський : « Учень... це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, якого треба запалити».

Актуальність педагогічної проблеми полягає в тому, що наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, освіті. Важливо зберегти традиційні методи навчання, неможливо остаточно витіснити "живе слово" вчителя, яке в процесі навчання є неоціненним скарбом.У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності запровадження інноваційних технологій навчання, які розвивають діяльнісний підхід до навчання і дають суспільству людей, які здатні приймати нестандартні рішення, вміють об’єктивно та творчо мислити.

Мета роботи – Удосконалення традиційних методів навчання при використанні інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного супроводу усіх видів пізнавальної діяльності учнів на уроках історії.

Джерельною базоюпослужили дослідження сучасних педагогів з даного питання. Дану тему в своїх працях різнобічно розглядають наступні автори: Баханов К.О. «Іноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі», О. Пометун «Інтерактивні технології навчання», Мокрогуз О.П. «До питання методики застосування мультимедійної презентації Powerpoint на уроках історії» , Ладиченко Т. «Електронний педагогічний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом», та інші.

Застосування традиційних та інноваційних методів у викладанні історії було і залишається дискусійним питанням. Адже кожна система має свої переваги. Традиційнії:перевірені часом, мають більш визначений результат,адаптовані для продовження освіти.

Інноваційні: стимулюють пізнавальний інтерес,активізують творчість вчителя та учня,забезпечують наявність ефекту «несподіванки».

Вимоги до навчального процесу історії:

 • 1. Спонукати учнів формулювати наявні в них ідеї і уявлення, висловлювати їх.
 • 2. Зіштовхувати учнів з явищами, які входять у протиріччя з наявними уявленнями.
 • 3. Спонукати учнів висувати альтернативні пояснення, припущення, здогадки.
 • 4. Давати учням можливість досліджувати свої припущення, в не напруженій обстановці.
 • 5. Давати учням можливість застосовувати нові уявлення стосовно широкого кола явищ, ситуацій.

На уроках історії використовую елементи театралізації (урок-суд, монологи історичних персон, використання уривків з відомих літературних творів тощо)

 • Наприклад, урок на тему«Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі»,історія України, 7 клас, можна використати монологічну інсценізацію біографій князів Ягайла і Вітовта. Завдання класу – визначити вплив цих діячів на долю українських земель.

Груповий метод, або кооперативне навчання

Позитивне взаємовідношення:

 • Учні працюють разом у групі. Вся група має одну мету. Всі повинні разом досягти мети, покладаючись один на одного.
 • Індивідуальна відповідальність
 • Кожен повинен допомогти іншим досягти мети.
 • Взаємне спілкування
 • Кожен член групи мусить з повагою вислухати інших.
 • Комунікативні вміння
 • У кожного учня важливо виробити вміння слухати інших, допомагати, з'ясовувати, перевіряти, розуміти, розпитувати. Ці вміння допомагають розв'язувати конфлікти та вирішувати проблеми, посилюють комунікабельність, довіра, вчать керувати.
 • Поступове вироблення умінь
 • Загальне рішення того, як можна поліпшити процес кооперативного навчання.

В процес і навчання використовую різні форми групової роботи.Залежно від кількості учнів: у парах, у трійках, робота в малих группах,коло ідей, акваріум.

Традиційним є залучення до відвідування історичних музеїв, колекції яких дозволяють детальніше познайомитися з історічними подіями певного періоду. Музейний простір дає можливість познайомитися з унікальними пам’ятками і простежити вплив історичних подій на розвиток економіки,соціальної галузі та культури.Доречним буде здійснити екскурсію в музей у 5 класі при вивченні теми "Речові історичні джерела.Музеї"

Але перспективними вважаються новітні форми роботи:квести;майстер-класи; рольові ігри;екскурсії з практичним завданням.

У наведеній нижче таблиці показано, як трансформуються, доповнюються методи навчання за рахунок використання комп’ютерної техніки і програмних мультимедійних засобів. Безумовно, здатність уміло й доречно поєднувати традиційні та інформаційні засоби залежить від кваліфікації й майстерності вчителя, методики, яку він застосовує. Але грамотне використання засобів ІКТ залежить і від знання вчителем педагогічних основ інформатизації навчального процессу.

Традиційні методи навчання Традиційні засоби та їх дидактичні можливості Удосконалення за рахунок застосування програмних і технічних засобів ІКТ
Словесні: розповідь; бесіда; пояснення; інструктаж. Усне слово, друковане слово (підручники і навчальні посібники, книги). Провідний засіб – живе слово, яке легко використовується з іншими засобами навчання. Дає можливість у стислі терміни збагатити пам'ять учнів узагальненими науковими знаннями. Подача текстової інформації з екрана, повідомлення нових знань (варіант: текст читає диктор). Можливість багато разів повторити такий текст. Гіперпосилання дають змогу швидко знайти потрібну інформацію.
Наочні:демонстрація карти;демонстрація портретів;демонстрація документів Натуральні таблиці, плакати, схеми, ілюстрації, відеофільми. Статична демонстрація з екрана. Спостереження за нерухомими об’єктами. Мультимедійна демонстрація матеріалів. Візуалізація процесів, які неможливо розглянути в реальних умовах. Краще засвоюється навчальна інформація, оскільки задієні всі органи чуття.
Практичні: робота з контурною картою,практичні завдання. Навчальні завдання для практичної роботи. Віртуальна практична дія. Відбудеться логічне опрацювання практичного матеріалу, зменшується кількість організаційних моментів.
Методи контролю: усне і письмове опитування;контрольна робота; самоконтроль і самооцінка. Тестове або контрольне завдання, питання і проблемні ситуації. Перевірка ходу і результатів засвоєння школярами теоретичного й практичного навчального матеріалу. Швидке і об’єктивне оцінювання результатів. Оперативне самооцінювання і корекція результатів.

Мотивація на початку уроку – важлива дія вчителя, яка в подальшому впливає на кінцевий результат різних типів уроку. З метою «занурення» учнів у вивчення теми використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, захоплення, інтерес до змісту нової інформації та процесу її отримання. Це може бути епіграф, малюнок, ребус, коротка розповідь учителя, бесіда, використання наочності, наприклад, фото на слайді або відеофрагмент, музичний твір. А також інтерактивні вправи: «мікрофон», «мозковий штурм», «мікрофон», «асоціативний кущ» тощо.

Проблемне завдання викликає в учнів інтелектуальне ускладнення, що спонукає їх до отримання знань протягом уроку. За допомогою проблемної ситуації, під час обговорення в загальному колі, я визначаю мету та завдання на урок, очікувані результати роботи для учнів. Для надання нової інформації використовую як традиційні прийоми (міні-лекції, роботу з текстом, ознайомлення з дидактичним матеріалом тощо), так і технічні засоби навчання та інформаційні технології.

Під час уроків застосовую такий важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, як дискусія, що дозволяє учневі визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, поглиблює знання з проблеми, яку вивчають. Це методи «ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Дебати».

Сучасні методи навчання невідривні від інформаційних технологій. Для підвищення ефективності уроку використовуюнавчальні презентації, фрагменти фільмів інші відеоматеріали. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє суттєво поглибити зміст матеріалу, практичні вміння та навички школярів у пошуку, аналізі, узагальненні інформації. Цей процес охоплює й роботу самих учнів: вони беруть безпосередню участь у підготовці начального матеріалу.

У своїй практиці я використовую створені спеціально для конкретних уроків мультимедійні конспекти-презентації, що містять короткий текст, основні терміни і поняття, малюнки, відеофрагменти, схеми і графіки, цифрові фото або просто відскановані ілюстрації. З їх допомогою можна просто й наочно представити свій виступ на уроці, конференції або позакласному заході.

Написання рефератів та повідомлень (тобто переписування даних з інформаційних джерел) доцільно замінити на більш детальний пошук цікавих фактів, які б підтверджували документальні фільми, зразки документів, фотоматеріали. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Іншими словами, використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який досліджується.

Дуже психологічними є безтекстові презентації, що супроводжуються музикою та несуть емоційне навантаження – наприклад «Голодомор», «Війна», та інші емоційні аспекти.І нарешті, слід зауважити, що найбільш незамінними презентації стають при викладенні тем по історії культури та економіки

Використання електронних навчальних посібниківдозволяє підвищити якість навчання, зробити його динамічним, вирішує декілька завдань – наочність, доступність, індивідуальність, контроль, самостійність.

Результатом впровадження розробленої системи роботи над проблемою є:

- зростання активності учнів на уроці, підвищення їх рівня знань. Знання учнів не є однаковими і різняться по глибині, оперативності, рівневі осмислення. Саме ці риси знань формуються в результаті поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання;

- розвиток самостійності мислення дітей, прагнення їх застосовувати в нових ситуаціях;

- результативна участь учнів у олімпіадах,конкурсах, турнірах.

Застосовуючи на уроках традиційні та іноваційні методи навчання, потрібно прагнути підготувати дітей до участі у громадському житті. Виховуючи в них почуття впевненості у собі, у своїх діях і, разом з тим, критичне ставлення до своєї особистості, намагатися формувати у них повагу, толерантне ставлення до людей.

Кiлькiсть переглядiв: 296

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.