• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Моніторинг навчальних досягнень

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2022-2023 н.р.

На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», керуючись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222», наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 за №154/34437, Положення про внутрішній моніторинг якості освіти навчального закладу, річного плану роботи школи та з метою дослідження рівня знань учнів закладу, в кінці 2022/2023 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 1-11-х класів. Моніторингом були охоплені навчальні предмети, що викладаються у 1-11 класах.

У початкових класах на кінець року – 136 учнів ( мин. р. 137). Учні 1-2 класів оцінюються вербально, 3-4 формувальне та підсумкове (річне) рівневе оцінювання. Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на певному етапі навчання.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

- педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

- аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

- самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.

Підсумкове оцінювання (річне) у третіх та четвертих класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Відповідно до листа МОН № 813 від 13,07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», у 3-4 класах пропонується виставляти підсумкову (річну) оцінку фіксують у класних журналах та свідоцтвах досягнень. Основою для річного оцінювання можуть бути результати діагностувальних робіт та запис оціночних суджень, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.

Згідно з листом МОН, учителі фіксують результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт у зошитах (на аркушах з роботами) у вигляді коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання та в бланках оцінювання.

Проаналізувавши бланки оцінювання учнів 3-4 класів упродовж 2022-2023 н.р., в 3-4-х класах учні мають високий та достатній рівень, не має початкового рівня. Високий рівень мають19 учнів.

В основній школі навчається 188 ( у м.р.196 учнів). Високий рівень навчальних досягнень мають 33 (у І сем. 25/ у мин. р. 15) учнів, достатній – 42 (І с. 44 / мин. р. 58) учнів, середній – 80 ( І сем.78 / мин. р.103 ) учнів, початковий – 33 ( І сем. 41 / мин.р. 20 )учнів.

У 5-А класі середній бал – 8.77 ( у І сем 8,7). 3 ( у Ісем.2 ) учні високого рівня, 4 ( І сем.6) – достатнього, 9 ( І сем.7) - середнього, 0 (І сем.1) – початкового. Найвищий середній бал 11,3 , найнижчий – 6,4.

У 5-Б класі середній бал 9,06 (І сем.9,01). 6 (у І сем. 3) учнів високого рівня, 6 ( І сем.7) – достатнього, 3 ( І сем.4) – середнього, 2 (І сем.3) – початкового ( 3 бали з математики та англійської мови). Найвищий середній бал 11,4, найнижчий – 6,4.

У минулому році у 4-х класах 4 учні мали високий рівень навчальних досягнень, 12 - достатній, 18 - середній, не було учнів початкового рівня. У цьому році у 5-х класах: 9 – високого, 10 – достатнього, 12 – середнього та 2 – початкового.

57,57% - високо-достатній рівень, 36,37% – середній., 6,06% - початковий

У 6-Б класі середній бал –8,96 (І сем. 8,98 /м.р. 9,5) , 6 учнів високого рівня, 5 - достатнього, 8 (І сем.7) – середнього, 0 (І сем.1) -початкового. Найвищий середній бал -11,38, найнижчий середній бал – 5,1.

У 6-А класі середній бал – 8,6 (І сем.8,84 / м. р. 9), 4 (І сем. 3) учні високого рівня, 5- достатнього, 7 (І сем.8) – середнього, 2- початкового. Найнижчий середній бал 5,6, найвищий -11,07.

У минулому році початкового рівня не було.

54,05 % (І сем. 51,35% / у м. р. 67,5%) - високо-достатній рівень, 40,54% (І сем. 40,5%/ у м.р. 32,5%) – середній, 5,4% (І сем.8,1%) - початкового.

Середній бал – 8,78 (І сем. 8,2 / у минулому році 8,4).

У 7-Б класі середній бал 7,21 (І сем. 7,45 (м.р.8,3), 4 учні високого рівня, 2 – достатнього, 4 (І сем. 3) – середнього, 11 (І сем. 12) - початкового. Найвищий середній бал – 11,5. Найнижчий – 4,56.

У 7-А класі середній бал 7,48 (І сем. 7,67 (мин.р. 8,4), 2 (І сем.1) учні високого рівня, 3 (І сем. 4) – достатнього, 11 – середнього, 7 – початкового. Найвищий середній бал – 11, найнижчий – 4,77.

25% (І сем.25%/ мин. р. 38,6% ) - високо-достатній рівень, 34,09% (І сем.31.8%/ мин.р. 61,4% ) – середній, 40,9% (І сем. 43,2%/ мин.р. 0%) – початковий. У минулому році початкового рівня не було.

У 8-А класі середній бал 8,19 (І сем.8,16 /м.р. 8,4). 4 (І сем.3) учні – високого рівня, 5 (І сем.6) – достатнього, 8 середнього, 0 – початкового. Найвищий середній бал – 11,1, найнижчий – 5,18.

У 8- Б класі середній бал – 7,86 (І сем.7,79 / м. р. 8,4). 1 (І сем. 0) учень – високого рівня, 6 (І сем.5) учнів - достатнього рівня, 8 ( І сем.10) – середнього, 1 - початкового. Найвищий середній бал – 10,29, найнижчий – 4,94.

48,48% (І сем. 42,4% (мин. р. 38,3% ) - високо-достатній рівень, 48,48% (І сем. 54,5% (61,7%) – середній, 3,03% (І сем.3,1% (0%)– початковий.

У 9-А класі середній бал 6,87 (І сем.6,7 / м.р. 6,8). 1 учень високого рівня, достатнього – 4 (І сем.2), середнього – 10, початкового – 6 (І сем.8) ( в 3 учнів 3 і 2 б. лише з географії). Найвищий середній бал – 10,94 , найнижчий – 4,56.

У 9-Б класі середній бал 6,72 (І сем. 6,6 /м.р. 6,8). Високого рівня - 2, достатнього – 2 , середнього – 12 (І сем.10), початкового – 4 (І сем.6) . Найвищий середній бал -11,16. Найнижчий – 4,6.

21,95% (17,1% /у мин. р. 19,6%) - високо-достатній рівень, 53,65% (І сем. 48,8% /мин. р. 46,3% ) – середній, 24,39%( І сем. 34,1% / мин.р. 34,1%)– початковий.

По основній школі

Високо-достатнього рівня – 75учнів – 39,89% (І сем. 69 учнів – 36,7% / у м.р. 76 учнів/ 38,7%)

Початково-середнього – 113 учнів – 60,1%(І сем. 119-63,3 ( у м. р.120/ 61,22%)

Високого рівня – 33 учнів- 17,55% – (І сем.13,29% (у м.р. 10,7%)

Достатнього – 42 учні – 22,34%(І сем.44- 23,4 % (у м.р. 28,1%)

Середнього – 80 – 42,55% (І сем. 78 – 41,48% (у м.р. 54,1%)

Початкового –33- 17,55% ( І сем 21,8% (м.р.7,1%).

Середні бали 5-11-тих класів представлені в діаграмі:

Від найвищого до найнижчого середнього бала

1. 5-Б – 9,06

2. 6-Б – 8,96

3. 6-А – 8,60

4. 5-А – 8,7

5. 8-А – 8,18

6. 8-Б – 7,86

7. 7-А – 7,48

8. 7-Б – 7,21

9. 9-А – 6,87

10. 9-Б – 6,72

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А українська мова та література, англійська мова, математика

5-Б англійська та українська мова.

6-А математика, біологія

6-Б математика і біологія.

7-А геометрія, алгебра, фізика, хімія, інформатика

7-Б інформатика, хімія, українська мова та л-ра, алгебра, геометрія, фізика,

8-А алгебра та геометрія, українська мова, хімія, фізика

8-Б хімія, алгебра, геометрія

9-А хімія, географія, алгебра, геометрія, біологія

9-Б хімія, алгебра, геометрія, фізика, біологія

Традиційно найвищі бали з таких предметів: музичне мистецтво, технології, основи здоров’я, образотворче мистецтво та фізична культура. Найнижчий бал 5.5 з алгебри, хімії у 9-А класі

Середній бал в основній школі – 7,97 (І сем. 7,8 / мин. р.8,03)

У старшій школі навчається 82 учні, у минулому році 75.

У 10-Б класі середній бал 7,05 (м.р. 7,3). Високого рівня 2 ( І сем.1 ), достатнього- 3 (І сем.4), середнього – 12 (І сем.9), початкового – 2 (І сем.5). Найвищий бал – 11,07 , найнижчий – 4,93.

У 10-А класі середній бал 7,24 (І сем.7,15 /м.р. 7,4). Високого рівня 1, достатнього – 5, середнього - 10 (І сем.7), початкового – 3 (І сем.6/ мин.р. 0). Найвищий середній бал – 10,8. Найнижчий – 4,88.

7,89% (І сем. 5,3% ( м.р. – 7,5%) - високий,

21,05 % (І сем.23,68 %/ мин. р. 25%) - достатній рівень,

57,89% (І сем. 42,1 % / мин.р. 67,5%) – середній,

13,16 % ( І сем. 28,94 % / мин.р. 0%)– початковий.

У 11-А класі середній бал 7,46 (І сем. 7,2 (м.р. 7,3). 2 учні мають високий рівень, 8 (І сем.4)– достатній, 11 (І сем.9) – середній, 3 (І сем.9) – початковий ( 2 учнів мають початковий рівень лише з інформатики). Найвищий середній бал – 11,47. Найнижчий – 4,25.

У 11- Б класі середній бал – 8,25 (І сем.7,66 / м.р. 7,9). 3 учні високого рівня, 8 (І сем.3)– достатнього, 6 (І сем. 9) – середнього, початкового -3 ( І сем.5) ( один учень має 3 бали лише з біології, два - з інформатики). Найвищий середній бал – 11,29. Найнижчий –5,11.

5 учнів – 11,34% (мин. р. 5 учнів -11,4%) - високого, 16 - 36,36%(І сем. 7 – 15,9% / мин. р. 8 учнів -18,2%) - достатнього рівня, 17 – 38,63% (І сем.18- 40,9% /мин. р. 21 учень – 47,8%) - середнього,6 учнів – 13,63% (І сем. 1 4 – 31,8% / мин.р.10 учнів - 22,6% ) -початкового.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня –32 учні – 39,02% (І сем. 23 учні – 52,27%/ мин. р. 24 учні – 32,1%)

початково-середнього – 50 учнів– 60,98% (І сем. 59 – 47,73% (51- 67,9%)

Середні бали учнів 10-11 класів представлені в діаграмі:

Середній бал по старшій школі – 7,51 (І сем. 7,3 (у м.р. 7,5).

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

10-А – хімія, біологія, географія, математика,фізика;

10-Б – географія, хімія, фізика,біологія;

11-А – хімія,географія, біологія, англійська мова;

11-Б – українська л-ра, біологія, хімія, фізика

Традиційно найвижчі бали із ЗУ та фізичної культури.

Загалом по школі з 405 учнів (407 мин.р.) . 270 ( мин. рік 271) – в основній та старшій школі:

44 – 16,29% (І сем. 66 – 24,44% / мин.р. 25 учнів -9,2% )- початкового рівня;

119 -44,07% (І сем. 112 – 41,48% / мин.р. 146 – 53,9%) – середнього;

64- 24,44% (І сем. 60 – 22,22% / мин.р. 74 – 27,3% ) – достатнього;

41 -15,18% (І сем. 32 учнів – 11,85 % / мин.р. 26 – 9,6%) – високого.

Середній бал по школі –7,604 (І сем. 7,65/ мин.р.7,9)

Аналізуючи успішність учнів школи, які оцінюються 270 за 2022-2023 н.р., виходить такий результат:

Рейтинг класів.

1. 5-Б – 9,06 / І сем. 9,01

2. 6-Б – 8,96/ 8,98

3. 6-А – 8,60/ 8,84

4. 5-А – 8,7 /8,77

5. 11 –Б – 8,25 /7,66

6. 8-А – 8,18 /8,16

7. 8-Б – 7,86 /7,79

8. 7-А – 7,48 /7,67

9. 11-А – 7,46 / 7,2

10. 10-А – 7,23 /7,15

11. 7-Б – 7,21 / 7,45

12. 10-Б – 7,11 / 7,05

13. 9-А – 6,87 / 6,69

14. 9-Б – 6,72 /6,65

На нараді при директору, на методичних об’єднаннях, на психолого-педагогічних консиліумах, в індивідуальних бесідах з учнями та їх батьками з’ясовувалися причини слабкої успішності цих класів і дітей. Серед причин такого стану справ можна назвати: пропуски навчальних занять учнів без поважних причин, небажання вчитися.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2021-2022 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 за №154/34437, Положення про внутрішній моніторинг якості освіти навчального закладу, річного плану роботи школи та з метою дослідження рівня знань учнів закладу, з 27 по 30 грудня адміністрацією закладу проведено моніторинг якості викладання навчальних предметів за І семестр 2021/2022 навчального року. Моніторингом були охоплені навчальні предмети, що викладаються у 1-11 класах.

Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування, здійснено поточне оцінювання знань учнів з предметів інваріантної та варіативної складового робочого навчального плану.

Навчальні досягнення учнів з курсів за вибором «Російська мова» та «Основи християнської етики» фіксуються у класних журналах і оцінюються в обов'язковому порядку.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт адміністрацією НВК складено на семестр графік їх проведення.

На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на основі їх середнього арифметичного значення виставлено оцінки за семестр. Врахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів впродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці І семестру 2021/2022 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 1-11-х класів.

У початкових класах на кінець року – 137 учнів ( мин. р. 140). Учні 1-2 класів оцінюються вербально, 3-4 формувальне та підсумкове (семестрове та річне оцінювання). Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на певному етапі навчання.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.

Підсумкове оцінювання (семестрове і річне) у третіх та четвертих класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Відповідно до листа МОН № 813 від 13,07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», у 3-4 класах пропонується виставляти підсумкову (річну) оцінку фіксують у класних журналах та свідоцтвах досягнень. Основою для річного оцінювання можуть бути результати діагностувальних робіт та запис оціночних суджень, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.

Згідно з листом МОН, учителі фіксують результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт у зошитах (на аркушах з роботами) у вигляді коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання та в бланках оцінювання.

Проаналізувавши бланки оцінювання учнів 3-4 класів упродовж І семестру, в 3-х класах високий рівень мають 6 учнів, достатній – 12, середній -14, початкового – немає, у 4-х класах 5 учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 10 - достатній, 19 - середній, не має учнів початкового рівня.

Рейтинг предметів:

1- Мистецтво, фізична к-ра, осн. христ. етики

2- ЯДС

3- Математика

4- Інформатика

5- Англ. мова , укр. мова

В основній школі навчається 196 ( у м.р.207 учнів). Високий рівень навчальних досягнень мають 15 (17) учнів, достатній – 58 (70) учнів, середній – 103 (113 ) учнів, початковий – 20 ( 17 )учнів.

У 5-Б класі середній бал – 9,5 (м.р. 8,4) , 6 учнів високого рівня, 9 - достатнього, 4 – середнього, початкового немає. Найвищий середній бал -11, найнижчий середній бал – 6,5.

У 5-А класі середній бал – 9 ( м. р. 8,02), 2 учні високого рівня, 6- достатнього, 10 – достатнього, початкового немає. Найнижчий середній бал 6,6, найвищий -10,9.

рівня немає.

62,2% - високо-достатній рівень, 37,8% – середній.

Середній бал – 8,2 ( у минулому році 8,4).

У 6-Б класі середній бал 8,4 ( м.р.8,8), 3 учні високого рівня, 4 – достатнього, 8 – середнього, 1 – початкового (3 б. лише з укр. л-ри). Найвищий середній бал – 10,9. Найнижчий – 6.

У 6-А класі середній бал 8,4 ( мин.р. 8,7), 2 високого рівня, 7 – достатнього, 13 – середнього, 1 – початкового (3б. лише з математики). Найвищий середній бал – 10,7, найнижчий – 5,4.

36,4 % - високо-достатній рівень, 59,1% – середній, 4,5 – початковий.

У 7-А класі середній бал 8,4 (8,9). 1 учень – високого рівня, 6 – достатнього, 10 середнього, 1 – початкового (3б. лише з англ. мови). Найвищий середній бал – 11, найнижчий – 6.

У 7- Б класі середній бал – 8,4 (м. р. 8,8). 6 учнів достатнього рівня, 10 – середнього, ( два учні мають 6 б. лише з алгебри) вищого і початкового немає. Найвищий середній бал – 10,3, найнижчий – 6,1.

36,3 % - високо-достатній рівень, 58,8% – середній, 2,9%– початковий.

У 8-А класі середній бал 6,8 (м.р. 7,8). Високого немає, достатній – 2, середнього – 9, початкового – 10 ( в одної учениці 3 б. лише з алгебри).Найвищий середній бал – 10,3, найнижчий – 4,4.

У 8-Б класі середній бал 6,7 ( м.р. 7,3). Високого рівня - 1, достатнього – 4, середнього – 13, початкового – 2 . Найвищий середній бал -10,8. Найнижчий – 4,7.

17 % - високо-достатній рівень, 53,7% – середній, 29,3%– початковий.

У 9-Б класі середній бал 7,2 ( м.р. 7,2). Високого рівня немає , достатнього-7, середнього – 11, початкового – 3 ( всі мають лише 3б. з історії Укр.). Найвищий бал – 10,2, найнижчий – 4,8

У 9-А класі середній бал 7,5 ( м.р. 7,8). Високого рівня немає, достатнього – 7, середнього - 10, початкового – 2 9 ( 3 б. з історії Укр. та мистецтва). Найвищий середній бал – 10,5. Найнижчий – 5,1.

35 % - достатній рівень, 52,5% – середній, 12,5%– початковий.

По основній школі

Високо-достатнього рівня – 73 учнів – 37,1% (у м.р. 87 учнів – 42%)

Початково-середнього – 123 – 62,7 % (у м.р. 120 учнів – 58%)

Високого рівня – 15 учнів ( у м.р. 17)

Достатнього – 58 ( у м.р. 70)

Середнього – 103 (у м.р. 113)

Початкового – 20 (7).

Від найвищого до найнижчого середнього бала такий результат:

1. 5-Б – 9,5

2. 5-А – 9

3. 6-А, 6- Б, 7-А, 7-Б – 8,4

4. 9-А – 7,5

5. 9-Б – 7,2

6. 8-А – 6,8

7. 8-Б – 6,7

У минулому році були такі результати

1. 9,5 - 7-А

2. 9,2 – 7-Б

3. 6-Б - 8,4

4. 6-А - 8,2

5. 8-Б – 7,9

6. 8-А та 9-Б – 7,8

7. 9-А – 7,3

Порівняно з минулим роком, 5 – ті класи покращили свої результати, всі інші класи погіршили.

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А українська мова, математика, англійська мова, природознавство.

5-Б математика, українська мова, англійська, вступ до історії.

6-А укр. література, математика, англ. мова

6-Б географія, математика, укр. мова.

7-А географія, геометрія, алгебра

7-Б географія, геометрія, алгебра, історія

8-А географія, історія, алгебра та геометрія

8-Б алгебра, геометрія, історія

9-А алгебра, геометрія, англ. мова

9-Б фізика, алгебра, геометрія, хімія

Найнижчий середній бал з алгебри і геометрії у 8-А класі – 4,4, у 8-Б – 5,2

Найвищі бали з таких предметів:

музичне м-во, технології,фізична к-ра,образотворче м-во,креслення.

Середній бал в основній школі – 8,07 ( у І семестрі -7,91/ мин. р.7,95)

Особливе занепокоєння викликають навчальні досягнення учнів старших класів, 13 ( у м. р. 11) учнів даних класів мають початковий рівень, в 10-х класах – 7 (м.р. – 3) учні, в 11-му-6 ( м.р. 8). У старшій школі навчається 75 учнів, у минулому році 60.

У 10-А класі середній бал 7,4 ( м.р. 7,8). 2 учні мають високий рівень, 5 – достатній, 11 – середній ( дві учениці мають лише одну 6 б. з фізики), 6 – початковий ( два учні мають 3 б. з фізики, один – з укр. л-ри)). Найвищий середній бал – 11,2. Найнижчий – 4,3

У 10- Б класі середній бал 7,95 (8,1). 2 учні високого рівня, 6 – достатнього, 11 – середнього, 1 – початкового ( 3 б. лише з математики). Найвищий середній бал – 10,7. Найнижчий – 5,3.

34,1% - достатнього рівня, 50% - середнього, 15,9% -початкового.

У 11-А класі середній бал 7,5 ( м.р. 7,8). Високого рівня немає. Достатнього – 6, середнього -6, початкового – 3 (два учні мають 3 б. лише з мматематики). Найвищий середній бал – 9,7. Найнижчий – 3,6.

У 11-Б класі середній бал 7,1 (м.р. 7,2). Високого рівня немає, достатній – 5, середній – 8, початковий – 3 ( один учень має лише одну 3 б. з укр. л-ри, інший з математики). Найвищий бал – 9,9. Найнижчий – 4,9.

35,5% - достатнього рівня, 45,2% - середнього, 19,3% - початкового.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня –34,7% (м.р. 37,3 % )

початково-середнього – 65,3% (62,7% )

Середній бал – 7,6 ( у м.р. 7,3).

10-Б – 7,9 (7,2)

11-А – 7,5 (7,8)

10-А – 7,4 ( 7,8)

11-Б – 7,1 (7,2)

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

10-А – фізика, всесвітня історія, біологія, математика, англ. мова;

10-Б – фізика, математика, англ. мова, всесвітня історія;

11-А – математика, історія Укр., фізика, астрономія, хімія;

11-Б – фізика, укр. л-ра, математика, історія Укр.

Найнижчий середній бал – 5,6 з фізики, 5,9 з математики та укр. л-ри. Найвищий 10,7 – ЗУ.

Загалом по школі з 408. 278 – в основній школі.:

33- 12,2% ( у м.р. 18)- початкового рівня;

139 – 51,3% (у м.р. 151) – середнього;

80 – 29,5% ( у м.р. 106) – достатнього;

19 – 7% ( у м.р. 28) – високого.

високо-достатнього рівня – 44,2% ( І семестр - 36,1% / у минулому році- 42,9%)

початково-середнього – 55,8% (63,9% / 57,3%). Середній бал по школі – 7,9 (мин.р.7)

Аналізуючи успішність учнів школи за І семестр 2021-2022 н.р., виходить такий результат: високо-достатнього – 36,5% ( м.р. 44,2%). Середній бал по школі – 7,8 ( м. р. 7,9).

Рейтинг класів.

1. 5-Б – 9,5

2. 5-А – 9

3. 6-А, 6- Б, 7-А, 7-Б – 8,4

4. 10-Б – 7,95

5. 9-А – 7,5 , 11-А -7,5

6. 10-А – 7,4

7. 9-Б – 7,2

8. 11-Б – 7,1

9. 8-А – 6,8

10. 8-Б – 6,7

У минулому році:

1 6-А 3 5-А 6 4-А 9 8-Б ТА 10-Б

2 6-Б 4 4-Б 7 7-А, 9-А, 10-А 10 11-й

2 5-Б 5 9-Б 8 7-Б ТА 8-А

На нараді при директору, на методичних об’єднаннях, на психолого-педагогічних консиліумах, в індивідуальних бесідах з учнями та їхніми батьками з’ясовувалися причини слабкої успішності цих класів і дітей. Серед причин такого стану справ можна назвати: відсутність системи роботи вчителів-предметників, які викладають в даних класах з слабовстигаючими учнями, недостатній зв'язок учителів з батьками, пропуски навчальних занять учнів без поважних причин, несвоєчасне повідомлення батьків класними керівниками про рівень успішності дітей.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2020-2021 н.р.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2020/2021 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2-11-х класів.

У початкових класах на кінець року – 140 учнів ( мин.р. 150), 3 учні вибуло, проте оцінювалися знання лише 37 (м.р. 83) учнів 4-тих класів. Для учнів третіх класів НУШ застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання). Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на певному етапі навчання.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.

Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначалися словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Однак, відповідно до листа МОН№1/9-174 від 30,03.2021 «Роз’яснення щодо оцінювання результатівнавчання учнів, що є учасниками всеукраїнськогоексперименту за темою «Розроблення івпровадження навчально-методичногозабезпечення початкової освіти в умовахреалізації Державного стандарту початкової освіти», учителям 3 класів пропонують дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказами Міністерства освіти№924та№1154. До затвердження методичних рекомендацій у новій редакціїучителі мають здійснювати формувальне і підсумкове оцінюванняучнів 3-х класіввербально, не відображаючи результати підсумкового оцінювання у журналах.

Підсумкове оцінювання необхідно провести у формі діагностичних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням.

Згідно з листом МОН, учителям дозволяється фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах (на аркушах з роботами) у вигляді коротких оцінних суджень з порадами щодо покращання результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання.

Також пропонується вважати необов’язковим заповнення індивідуальних бланків оцінювання результатів навчання учня, запис індексів характеристик результатів навчання, що оцінюються, та передбачити зручний для учителя формат узагальнення результатів підсумкового оцінювання.

Інформацію про результати навчання з навчальних предметів пропонується фіксувати у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їх динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь» заповнювати на основі спостережень за навчальною діяльністю учнів упродовж семестру.

За підсумками І семестру у 4-х класах 6 учнів (16,2%) мають високий рівень навчальних досягнень, 19 (51,4%)- достатній, 12 (32,4%)- сереній, не має учнів початкового рівня.

67,6% - високо-достатній рівень, 32,4 – середній.

Середній бал – 8,2 ( у минулому році 8,4).

Рейтинг предметів:

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Природознавство

4- Українська мова

5- Математика

В основній школі навчається 207 учнів, 2 учні вибули та 2 прибули. Високий рівень навчальних досягнень мають 17 (12 у І семестрі,у минулому році-12) учнів, достатній – 70 (І семестр – 54, м.р. - 58) учнів, середній – 113 (І сем. -111, м.р.- 110 ) учнів, початковий – 17 ( І сем. -28, м.р. -18 )учнів.

По основній школі

Високо-достатнього рівня – 87 учнів – 42% (у І семестрі -32,2 / у мин.р. 35,4%),

Початково-середнього – 120 учнів – 58% ( у І семестрі - 67,8 %,/ у мин. р. 64,9%)

Високого рівня 17( І семестр - 12 учнів / мин.рік 12)

Достатнього - 70 (54 /58)

Середнього – 113 (111 / 110)

Початкового – 7 (28/18).

При цьому кількість учнів порівняно з минулим роком збільшилась на 8.

Середні бали 5-11-тих класів віднайвищого до найнижчого:

1. 6-А

2. 5-Б, 6-Б

3. 5-А

4. 9-Б

5. 7-А, 9-А

6. 7-Б, 8-А

7. 8-Б

У минулому році були такі результати

1. 9,5 - 6-А

2. 9,2 – 6-Б

3. 5-Б - 8,4

4. 5-А - 8,2

5. 7-Б – 7,9

6. 7-А та 8-Б – 7,8

7. 8-А та 9-Б – 7,7

8. 9-А – 7,4

Порівняно з минулим роком, 9-Б, 9-А покращили свій бал, 7- А – стабільні, всі інші класи погіршили свої результати

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А українська література, математика, англійська мова.

5-Б математика, українська мова та література.

6-А географія, математика, інформатика, біологія

6-Б географія, математика,біологія.

7-А географія,геометрія,алгебра,історія, фізика.

7-Б географія,геометрія, алгебра, історія,фізика, українська мова та література

8-А географія,історія,алгебра та геометрія,фізика,хімія

8-Б алгебра, геометрія,історія,фізика, хімія

9-А фізика, алгебра, геометрія, історія,хімія

9-Б географія, алгебра, геометрія, хімія

Найнижчий середній бал з географії - 6,2, з хімії -6,5; геометрія – 6,4,алгебра – 6,5, фізики – 6,4, біологія – 7,1, історія Укр. – 6,6, всесвітня – 6,8, англійська мова – 7,2; інформатика – 7,3; укр.мова- 7,3, л-ра – 7,2, російська – 8, зарубіжна л-ра – 7,7

Найвищі бали з таких предметів:

музичне м-во, технології,фізична к-ра,образотворче м-во,креслення.

Середній бал в основній школі – 8,07 ( у І семестрі -7,91/ мин. р.7,95)

Особливе занепокоєння викликають навчальні досягнення учнів старших класів, 11 ( у І семестрі 15 / у минулому році 13) учнів даних класів мають початковий рівень, в 10-х класах – 3 (м.р. – 4) учні, в 11-му-8 ( м.р. 7). У старшій школі навчається 60 учнів, у минулому році 50.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня – 37,3 % ( І семестр - 30%/ у мин.році -30%)

початково-середнього – 62,7% (70% / 70%)

Середній бал – 7,3 ( у м.р. 6,9).

10-А – 7,8 ( 7)

10-Б – 7,2 (7)

11-й – 7, у минулому році – 7,1

Рейтинг предметів:

10-А клас :

15 математика,14 укр. л-ра, фізика 13хімія,12 біологія,11 історія Укр.,10 географія, 9 укр. мова,8 всесвітня історія,7 англійська мова, 6 зарубіжна л-ра 5 інформатика, технології,4 мистецтво,3 громадянська освіта, 2 фізична к-ра, 1 ЗУ.

10-Б клас

12 математика, 11 фізика, 10 укр. л-ра, 9 зарубіжна., 8 укр. мова, 7 інформатика, хімія, 6 географія, біологія, історія Укр.,5 англ. мова, всесвіня історія, 4 мистецтво,технології, 3 громадянська освіта, 2 фізична культура, 1 ЗУ.

11- й клас

9 математика, фізика, 8 англ. мова, історія, 7хімія, 6 мистецтво, 5 інформатика, астрономія, біологія,географія, зарубіжна, 4 українська л-ра, 3 укр. мова, 2 технології, 1 фізична к-ра, ЗУ.

Загалом по школі з 407 учнів оцінюються 304 (мин р. 331):

високо-достатнього рівня – 44,2% ( І семестр - 36,1% / у минулому році- 42,9%)

початково-середнього – 55,8% (63,9% / 57,3%). Середній бал по школі – 7,9 (мин.р.7)

Аналізуючи успішність учнів школи за 2020-2021 н.р., виходить такий результат:

28 учнів (31) мають високий рівень знань, що на 3 учні менше ніж в минулому році;

106 (111) достатній рівень, на 5 менше;

151 (158) – середній рівень, на 7 менше;

18 ( у І семестрі -43 / у мин. р.-31)– початковий, що на 13 менше у порівнянні з минулим роком.

Рейтинг класів:

1 6-А , 3 5-А , 6 4-А, 9 8-Б та 10-Б

2 6-Б, 4 4-Б, 7 7-А, 9-А, 10-А, 10 11-й

2 5-Б, 5 9-Б, 8 7-Б та 8-А

Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р.

Згідно з річним планом роботи НВК, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів та стану викладання предметів, в кінці 2019/2020 н.р. адміністрацією НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 3-11-х класів.

У початкових класах на кінець року – 150 учнів ( мин.р. 159), 1 учениця вибула, 2-прибуло,проте оцінювалися знання лише 83 (м.р. 77) учнів 3-4-тих класів. За підсумками року16 (10) учнів (19,2%) мають високий рівень навчальних досягнень, що на 7 % більше ніж в попередньому році. У даному навчальному році не має учнів початкового рівня.

/Files/images/00l/Слайд11.JPG

Найвищий середній бал успішності мають учні 3-Б класу (вчитель Чашук Г.Р.)

У 4-Б класі(Семенюк Н.П.) середній бал 8,4 (мин.р. 7,9)

У 3-А класі (вчитель Мороз М.І.) середній бл 8,27.

У 4- А класі( Аврамук Т.В.) середній бал 8,26 ( мин.р. 8,01)

Порівнюючи рівень навчальних досягнень з першим семестром, збільшився відсоток високого на 2,3% і достатнього – 10,1%, відповідно, зменшилось середнього – на 12,6% (10 учнів)

Порівнюючи рівень навчальних досягнень із минулим роком, варто відмітити, що показники: збільшилось високого –на 7,4 % ( 6 учнів) зменшилось середнього – на 5,2% ( 3 учні), збільшилось достатнього – на 0,3 % (1 учень).

68,7% - високо-достатній рівень, 31,3 – середній (мин.р. 68,4%/31,6%)

Середній бал – 8,4 ( у минулому році 8,4).

Рейтинг предметів:

3-А клас

1- Англійська мова

2- Літературне читання

3- Українська мова

4- Математика, Природознавство

3-Б клас

1- Англійська мова

2- Літературне читання

3- Природознавство

4- Математика

5- Українська мова

4-А клас

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Математика та українська мова

4- Природознавство

4-Б клас

1- Літературне читання

2- Англійська мова

3- Природознавство

4- Українська мова

5- Математика

В основній школі навчається 198 учнів, 1 учень вибув. Високий рівень навчальних досягнень мають 12( у минулому році-11) учнів, достатній – 58 (66) учнів, середній – 110 (98 )учні, початковий – 18 (22 )учні.

По основній школі

Високо-достатнього рівня - 35,4% (у І семестрі 31,3%)/(у мин.р. 39,1%),

Початково-середнього – 64,6 %, у І сем. 68,7% ( у мин. р. 60,9%)

Високого рівня порівняно з першим семестром збільшилось на 1,1%(2 учні), а порівняно з минулим роком – збільшилось на 0,5%. На кінець 2019-2020 н.р. – 6,1%

Достатнього – збільшилось на 3,3%( 6 учнів),але порівняно з минулим роком, зменшилось на 7,2% (8 учнів).На кінець 2019-2020 н.р.- 29,3%

Середнього – збільшилось на 2% ( 4 учні), порівняно з минулим роком- збільшилось на 5,7%. На кінець 2019-2020 року середнього рівня – 55,5%.

Початкового – зменшилось на 1% ( 2 учні), з минулим роком – зменшилось на 2%(4 учні). На кінець 2019-2020 н.р.- 9,1%

Середній бал серед 5-9-их класів становить – 8б., у першому семестрі - 7,8 (у минулому році 7,4).

Середні бали 5-11-тих класів представлені в діаграмі:

/Files/images/00l/Слайд13.JPG

Найкращі результати навчальних досягнень на кінець 2019-2020 н.р. показали учні :

9,5 - 5-А(І семестр 9,2 / минулий рік -9)

9,2 – 5-Б (8,9 / 8,5)

6-Б – 7,9 (7,6 / 7,9)

6-А та 7-Б – 7,8 (6-А 7,8 / 8,2) (7-Б 7,5 / 8)

7-А та 8-Б – 7,7 ( 7-А 7,6 / 7,7) ( 8-Б 7,5 / 8,1)

8-А – 7,4 (7,4 / 7,7 )

9-Б – 7,3 (7,2 / 6,8)

9-А – 7,2 ( 7 / 7)

Порівняно з І семестром покращили результати 5-ті класи,6-ті, 7-мі, 8-Б, 9-ті, 8-А без змін. Порівняно з минулим роком, покращили результати 5-ті, 9-ті. Стабільний середній бал у 6-Б, 7-А. Решта погіршили свої середні бали:

6-А на 0,4

7-Б - 0,2

8-А – 0,3

8-Б – 0,4

Аналізуючи навчальні досягнення в розрізі предметів, то найнижчі бали учні з таких дисциплін:

5-А математика, інформатика, англійська мова, українська та російська мова.

5-Б математика, інформатика, англійська мова, українська та російська мова.

6-А математика, історія, українська мова та література,географія.

6-Б математика, українська мова та література, історія, біологія.

7-А хімія,геометрія, історія,географія,фізика, біологія

7-Б хімія,геометрія, історія,географія,фізика, біологія

8-А історія,фізика,хімія

8-Б хімія,алгебра, геометрія, географія,фізика,

9-А хімія,алгебра, геометрія, географія,фізика біологія

9-Б хімія,алгебра,геометрія, фізика,біологія

Середній бал з хімії -6, геометрія – 6,3,алгебра – 6,4, фізики – 6,4, біологія – 6,6, історія Укр. – 6,6, географія – 6,7, всесвітня – 6,8, англійська мова – 7, інформатика – 7,2, укр.мова- 7,3, л-ра – 7,2, російська – 8, зарубіжна л-ра – 7,7

Найвищі бали з таких предметів:

музичне м-во, технології,фізична к-ра,образотворче м-во,креслення.

Середній бал в основній школі – 7,95.

Особливе занепокоєння викликають навчальні досягнення учнів старших класів, 13 ( у І семестрі- 16/у минулому році10) учнів даних класів мають початковий рівень, в 10-му класі стабільно – 9 учнів, в 11-му-4( у Іс. -7).

Високо-достатнього рівня в 10-му класі- 34,5% ( І сем.35,8%) в 11-му -23,8% (19,1%),

Початково-середнього в 10- 65,5% (64,2%), в 11- 76,2% ( 80,9%).

Порівнюючи з минулим роком показники високого рівня збільшились на 6.1%-3 учні ( у мин.році 0), початкового – збільшились на 8 %- 3 учні, середнього– зменшилось на 3,2%-6 учнів, достатнього – зменшилось на 5,1%-5 учнів.

Загалом по старшій школі :

високо-достатнього рівня- 30%( у І семестрі -28,5% / у мин.році -30,9%)

початково-середнього – 70% (71,5% /69,1%)

Середні бали учнів 10-11 класів представлені в діаграмі:

/Files/images/00l/Слайд15.JPG

Середній бал – 6,9 ( у м.р. 7,4).

10-й – 7,1, у І семестрі - 7,1, у минулому році – 7(9-А 7/ 9-Б-7,8)

11-й – 6,8, у І семстрі – 6,7, у минулому році – 6,6

Рейтинг предметів:

10-й клас :

14 хімія, 13 історія України,

11 фізика, 12 математика

10 всесвітня історія,інформатика

9 англійська мова

8 укр.мова

7 зарубіжна література,

6 українська л-ра,

5 географія

4 мистецтво,

3 громадянська освіта

2 ЗВ

1 фізична культура

11- й клас:

14 хімія

13 фізика і астрономія

12-11 історія 10 математика

9 біологія

8 укр.мова

7 англ.мова

6 укр. л-ра, географія, інформатика

5 громадянська освіта

4 мистецтво

3 зарубіжна л-ра

2 фізична к-ра

1 ЗВ.

Загалом по школі на кінець року з 398 учнів оцінюються 331:

високо-достатнього рівня –42,9% ( І семестр- 37,1% ( у минулому році- 44,6%)

початково-середнього – 57,3% (62,9% (55,4%). Середній бал по школі – 6,45

Аналізуючи успішність учнів школи за 2019-2020 н.р., виходить такий результат:

31 учень ( у І семестрі - 27 учнів) мають високий рівень знань, що на 10 учнів більше ніж в минулому році;

111 (95)– достатній рівень, на 16 менше;

158 (161) – середній рівень, на 7 більше;

31 (46) – початковий, що на 1 більше у порівнянні з минулим роком.

Рейтинг класів:

/Files/images/00l/Слайд16.JPG/Files/images/00l/Слайд17.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1876

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.