• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/2018-2019_nr/2018/Без названия.jpg

Методична робота― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.Основними функціями науково-методичної роботи є такі:планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, коригуючи, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна.Одним із завдань методичної роботина сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника.

Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця.Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами.Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

У концепції Нової української школи гостро поставлено питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. Об’єднавчою силою у педагогічних колективах, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями – є організація роботи над науково-методичною проблемою.

Завдання кожного сучасного закладу — створити атмосферу єдиного державного розуміння розвитку освіти, змінити орієнтацію педагогічного колективу щодо оцінювання діяльності кожного вчителя за результатами праці, організувати навчально-виховний процес на основі творчої співпраці вчителів та учнів.

Про організацію методичної роботи у 2022-2023 н.р. wym-1681294972020

Про підсумки методичної роботи у 2022-2023 н.р.wym-1686476405266

Про підсумки методичної роботи 2021-2022 н.р. wym-1681295098183

Про організацію методичної роботи у 2021-2022 н.р. wym-1636913508189

Організація методичної роботи педагогічних працівників

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

У 2020/2021 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми: “Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня ”

Для вирішення цієї проблеми поставлені такі завдання :

· наукова підготовка педагогів;

· оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

· оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

· вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

· забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

· удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

· заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

· активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

· активізація роботи школи молодого вчителя;

· активізація роботи шкільних МО груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

· підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

· введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання;

· організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми методичної роботи:

Колективні форми роботи:

· педагогічна рада;

· методична рада;

· методична оперативна нарада;

· методичне об’єднання;

· творчі групи (лабораторії) по впровадженню інноваційних технологій;

· психолого - педагогічні семінари;

· педагогічні виставки;

Індивідуальні форми роботи:

· методичні консультації;

· співбесіди;

· наставництво;

· робота над методичною темою;

· атестація;

· курси підвищення кваліфікації;

· творчі звіти;

· самоосвіта вчителів;

· участь у професійних конкурсах;

· аналіз уроків.

Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом школи, організувати роботу в таких напрямках:

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
СЕРПЕНЬ
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 28.08 Охрімук Л.І.
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 28.08 Охрімук Л.І.
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів: • методика проведення першого уроку; • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів; • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2021/2022 навчального року 28.08 Охрімук Л.І.
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 03.08 Педагоги
5 Засідання педагогічної ради 25-31.08 Горох О.О.
6 Засідання методичної ради 29.08. Охрімук Л.І.
7 Засідання методичних об’єднань 31.08. Керівники ШМО
ВЕРЕСЕНЬ
1 Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями 15.09. Охрімук Л.І.
2 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 02.09. Охрімук Л.І.
3 Контроль нормативності поурочного планування учителів 15.09. Охрімук Л.І.
4 Підготовка матеріалів для проведення І (шкільного) етату Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги
5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного матеріалу Упродовж місяця Педагоги
ЖОВТЕНЬ
1 Засідання методичної ради 01.10. Охрімук Л.І.
2 І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги
3 Засідання ШМО Упродовж місяця Охрімук Л.І.
4 Засідання педагогічної ради школи 29.10 Горох О.О.
ЛИСТОПАД
1 Підготовка до участі учителів школи у професійному конкурсі «Учитель року» Упродовж місяця Охрімук Л.І.
2 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Дирекція
3 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Охрімук Л.І..
4 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Упродовж місяця Педагоги
5 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.11. Дирекція
6 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги
ГРУДЕНЬ
1 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги
2 Контроль стану виконання навчальних програм 29.12. Педагоги
3 Контроль стану ведення ділової документації вчителя 29.12. Охрімук Л.І,
4 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 29.12. Охрімук Л.І,
5 Участь учителів школи у професійному конкурі «Учитель року» Упродовж місяця Охрімук Л.І,
СІЧЕНЬ
1 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги
2 Засідання методичної ради 10.01. Охрімук Л.І.
3 Засідання педагогічної ради 11.01. Горох О.О.
4 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги
ЛЮТИЙ
1 Засідання ШМО 15.02. Керівники ШМО
2 Фестиваль відкритих уроків Упродовж місяця Охрімук Л.І.
3 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Охрімук Л.І.
4 Предметні тижні (за кремим планом) Упродовж місяця Охрімук Л.І.
БЕРЕЗЕНЬ
1 Підведення підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів. 24.03. Охрімук Л.І.
2 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж місяця Педагоги
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Охрімук Л.І.
4 Взаємовідвідування уроків Упродовж місяця Педагоги
5 Предметні тижні (за окремим графіком) Упродовж місяця) Охрімук Л.І.
КВІТЕНЬ
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня Додатково Горох О.О.
2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж місяця Педагоги
3 Засідання педагогічної ради 28.04. Горох О.О.
4 Засідання ШМО 20.04. Керівники ШМО
5 Предметні тижні (за окремим графіком) Упродовж місяця) Охрімук Л.І.
ТРАВЕНЬ
1 Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році 14.05. Охрімук Л.І.
2 Засідання ШМО 25.05. Кер ШМО
3 Засідання методичної ради 25.05. Силаічева Л.М.
4 Засідання педагогічної ради 25.05. Ільєнко М.Г.
5 Предметні тижні (за окремим графіком) Упродовж місяця) Охрімук Л.І.

4.1.1. Організація роботи методичної ради закладу освіти

Основні завдання методичної ради школи:

· реалізувати задачі методичної роботи;

· направляти та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи (лабораторії), груп педагогів (методичних студій), школи

молодого вчителя;

· коригуєватироботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи;

· визначати проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних івентів;

· займатись розробкою основної методичної теми.

У 2021/2022 навчальному році роботу методичної ради школи спрямувати на реалізацію наступних завдань:

· безперервність освіти педагогічних працівників;

· постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;

· сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;

· осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;

· обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;

· ступінь засвоєння вчителем значущості методичної теми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;

· координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;

· розробка основних напрямків методичної роботи;

· формування цілей та завдань методичної служби;

· забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;

· організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;

· організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;

· організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;

· пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;

· участь в атестації педагогічних працівників;

· професійне становлення молодих вчителів;

· впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Основні напрямки діяльності методичної ради:

· аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

· експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;

· організація роботи з опанування освітніми технологіями;

· обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;

· організація науково-дослідницької роботи учнів;

· використання інформаційних технологій;

· удосконалення навчально-матеріальної бази школи;

· вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;

· організація проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів.

Тематика засідань методичної ради

на 2020/2021 навчальний рік

План

засідань методичної ради

на 2021 – 2022 н. р.

І засідання. Вересень.

1. Аналіз роботи методичної ради за 2020-2021 н. р.

2. Про організацію роботи методичної ради на 2021-2022 н. р.

3. Про організацію методичної роботи в школі на 2021-2022 н. р.

4. Ознайомлення з нормативними документами.

5. Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2021-2022 н.р.

6. Підготовка до педагогічної ради.

ІІ засідання. Жовтень.

1. Інформація про новини науково-методичної літератури.

2. Про організацію та атестацію педагогічних працівників НВК.

3. Про організацію курсової перепідготовки педагогічнх працівників НВК.

4.Про конкурси «Учитель року»

5.Про підготовку до педагогічної ради

6.Про підготовку до педагогічних читань з теми

7.Огляд матеріалів різноманітних сайтів для вчителів та освітніх платформ

ІІІ засідання. Січень

1. Про проведення діагностування інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології, методики навчання.

2. Підготовка до творчих звітів учителів, що атестуються.

3. Діагностична карта учителів. Проблеми і здобутки.

4. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків учителями.

5. Про підготовку до педагогічної ради

6. Про проведення методичного тижня в школі.

7. Методичні рекомендації щодо участі у педагогічній виставці

«Творчі сходинки педагогів Волині».

ІV засідання. Березень

1. Робота учителів з обдарованими дітьми. Участь старшокласників у роботі МАН.

2. Про підготовку учнів до ДПА.

3. Представлення портфоліо педагогічних працівників..

4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

VІІ засідання. Травень

1. Виконання планів ШМО щодо роботи над науково-методичною проблемою школи.

2. Участь членів методичної ради у складанні плану роботи школи.

3. Аналіз стану курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

4. Про планування методичної роботи на 2022-2023 навчальний рік.

4.1.2. Організація роботи методичного кабінету закладу освіти

Основні задачі методичного кабінету:

· надання методичних консультацій педагогічним працівникам у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;

· координація змісту, колективних форм і методів роботи та самоосвіти фахової підготовки вчителя;

· організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів в умовах упровадження нових державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти;

· активізація науково-дослідницької діяльності педагогів;

· пропаганда досягнень педагогічної науки та ефективного педагогічного досвіду.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Обговорити і затвердити план роботи методичного кабінету школи на 2021/2022 навчальний рік. до 01.09. Охрімук Л.І.
2. Організувати опрацювання нормативних та директивних документів щодо організації освітнього процесу в закладі освіти. серпень-вересень Охрімук Л.І.
3. Підготовка наказу по школі про організацію методичної роботи на 2021/2022 навчальний рік. до 01.09. Охрімук Л.І.
4. Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам по використанню навчальних програм, підручників, календарному плануванню в 2021/2022 навчальному році. до 15.09. Охрімук Л.І.
5. Проведення індивідуальних бесід з вчителями-предметниками щодо календарно-тематичного планування відповідно інструктивно-методичних рекомендацій в 2021/2022 навчальному році. до 15.09. Охрімук Л.І.
6. Надання індивідуальних методичних консультацій молодими спеціалістами з питань організації початку навчального року. до 15.09. Охрімук Л.І.
7. Складання і затвердження графіку поточних контрольних, практичних та лабораторних робіт, контрольних робіт з тематичного оцінювання: - на І семестр навчального року; - на ІІ семестр навчального року. вересень січень Охрімук Л.І.
8. Підготовка вчителів до чергової атестації. Надання методичної допомоги вчителям, які атестуються у 2021/2022 навчальному році. вересень, квітень, упродовж року Охрімук Л.І.
9. Надання сприятливих умов вчителям, які бажають підвищити свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації ВІППО упродовж року Охрімук Л.І.
10. Ознайомлення педпрацівників з новинками науково-методичної літератури, періодичною пресою для працівників освіти. упродовж року Охрімук Л.І.
11. Організація системи консультацій з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів для молодих та малодосвідчених педагогів в школі. упродовж року Охрімук Л.І.
12. Презентація навчальної літератури та забезпечення педагогічних працівників інформацією. 1 раз на місяць, упродовж року Охрімук Л.І.
13. Поновити картотеку педагогічних працівників школи. до 10.09. Охрімук Л.І.
14. Надання індивідуальних консультацій педагогічним працівникам щодо вибору тем самоосвіти та методичної роботи. вересень Охрімук Л.І.
15. Виявлення здібних та обдарованих дітей. Поновлення банку обдарованих та здібних дітей. вересень Охрімук Л.І.
16. Організувати роботу обдарованих учнів у відділенні Малої академії наук України. упродовж року Охрімук Л.І.
17. Організувати участь учнів у Всеукраїнських інтелектуальних турнірах та конкурсах. упродовж року Охрімук Л.І.
20. Організувати підготовку та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. вересень - жовтень Охрімук Л.І.
21. Організувати підготовку та участь команди учнів школи до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. листопад - грудень Охрімук Л.І.
22. Організація взаємовідвідування уроків вчителів з метою визначення стану викладання базових дисциплін і надання методичної допомоги. упродовж року Охрімук Л.І.
26. З метою посилення методичної роботи вчителів-предметників підвести підсумки семестрового оцінювання учнів та оформити моніторинг навчальних досягнень учнів. січень, травень Охрімук Л.І.
27. Організація проведення предметних тижнів методичних об’єднань вчителів. за графіком Охрімук Л.І.
28. Організація і підготовка м засідань методичних студій. Надання методичної допомоги вчителям, які готуватимуть відкриті уроки та позакласні заходи. за планом упродовж року Охрімук Л.І.
29. Створення сприятливих умов для відвідування вчителями школи методичних івентів. упродовж року Охрімук Л.І.
30. Взяти участь в організації методичних виставок, педагогічних фестивалів. січень - квітень Охрімук Л.І.
32. Надання індивідуальних консультацій вчителям–предметникам щодо проведення психолого-педагогічної адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі, учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеню упродовж року Охрімук Л.І. Мороз Ю.Г.
33. Надання індивідуальних консультацій вчителям початкових класів щодо психолого-педагогічної адаптації учнів 1-4-х класів до навчання в Новій українській школі. упродовж року Охрімук Л.І.
34. Надання індивідуальних консультацій вчителям, що реалізовують інклюзивне навчання. упродовж року Охрімук Л.І.

План роботи над науково-методичною проблемою wym-1599934491148

Підсумки методичної роботи за 2020-2021 н.р. wym-1624293053807

Підсумки методичної роботи за 2019-2020 н.р.wym-1636913308554

Підсумки методичної роботи за 2018-2019 н.р. wym-1636913399184

/Files/images/2018/c91419f914af22cd599146b00e98c22a.png

Кiлькiсть переглядiв: 890

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.