• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/2018-2019_nr/2018/Без названия.jpg

Методична робота― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.Основними функціями науково-методичної роботи є такі:планування, організація, діагностична, прогностична, моделююча, компенсаторна, відновлювальна, коригуючи, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна.Одним із завдань методичної роботина сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній учень ― розвинена і нестандартна особистість , вимоглива до свого наставника.

Отже, нині необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця.Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як з учнями, так і з їхніми родинами.Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природо відповідальності, що враховує природні задатки дитини, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою знання дитячої психології.

У концепції Нової української школи гостро поставлено питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. Об’єднавчою силою у педагогічних колективах, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями – є організація роботи над науково-методичною проблемою.

Завдання кожного сучасного закладу — створити атмосферу єдиного державного розуміння розвитку освіти, змінити орієнтацію педагогічного колективу щодо оцінювання діяльності кожного вчителя за результатами праці, організувати навчально-виховний процес на основі творчої співпраці вчителів та учнів.

Науково-методична робота – основний компонент системи підвищення кваліфікації, важлива ланка в системі безперервної освіти. Крім того, науково-методична робота є один із засобів управління навчально-виховним процесом і повинна бути спрямована на: формування професійно-педагогічної культури педагогів; застосування знань у практиці роботи; продукування нових педагогічних ідей, технологій; узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Про результативність роботи школи та її педагогічного колективу судять за різними критеріями. Але одним з головних показників є ефективність роботи над методичною проблемою навчального закладу. Виконання такого завдання дозволяє якісно навчати дітей, творчо працювати та вирішувати інші освітні проблеми.

У 2019/2020 методична робота у школі здійснювалась відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, «Концепції профільного навчання в старшій школі», Концепції «Нова українська школа», Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, загальнооосвітній, позашкільний – навчально виховний заклад, «Національної доктрини розвитку освіти України», «Концепції загальної середньої освіти», нових Державних стандартів початкової, базової, загальної, середньої освіти, наказу по НВК від 30.08.2019 № 151 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2019/2020» та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2019/2020, системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально-культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головні завдання методичної роботи в 2019/2020 полягали в:

1) досконале вивчення та використання нового Закону України «Про освіту»;

2) забезпечення безперервного навчально-виховного процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;

3) створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

4) впровадження різноманітних форм та методів активізації пізнавальної діяльності школярів, організація самостійної роботи учнів ;

5) сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості;

6) розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

7) розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;

8) використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Навчальна робота

1. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах на районному рівні.

2. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід обдарованих дітей.

3. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації.

Виховна та соціальна робота

1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.

2. Виховувати дітей у дусі любові до Батьківщини, родини, школи.

3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

4. Виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя як найвищої цінності.

5. Виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя.

Методична робота

1. Вивчення "Концепції Нової української школи"

2. Інформаційно-роз’яснювальна робота серед педагогів, батьків та учнів школи щодо нового Державного стандарту початкової освіти.

3. Вивчення оновлених програм для 5-9-х класів та методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2019/2020 навчальному році.

4. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.

5. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

6.Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня. Основні напрями роботи закладу:

- дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

- якість підготовки навчальним закладом учнів;

- організація у навчальному закладі навчально-виховної, методичної роботи;

- ефективність використання навчальним закладом педагогічного та педагогічного потенціалу;

- забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

Почавши працювати над методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня», педагогічний колектив НВК у 2019-2020 навчальному році спрямував свої зусилля на підвищення якості знань учнів шляхом запровадження нових освітніх технологій. Це перший діагностично-теоретичний етап,який мав на меті сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою НВК. Робота над цією проблемою на цьому етапі була спрямована на діагностику творчого потенціалу вчителя для створення атмосфери міжособистісної взаємодії суб'єктів навчально-виховного процессу, дослідження рівня професійної майстерності, потреб та інтересів педагогічного колективу.Було реалізовано сновні завдання даного етапу роботи:

- психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов роботи над реалізацією нової науково-методичної проблеми;

- опанування навичок впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності;

- моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.

Методична робота в 2019/2020 навчальному році була організована за такими формами:

Колективні форми роботи:

- педагогічна рада

- педагогічні тижні

- круглі столи

- виставки-презентації

- психолого-педагогічний семінар

Групові форми роботи:

- методичні об'єднання

- школа молодого вчителя

- відкриті уроки

- методична рада

- майстер – класи

- тижні педагогічної майстерності

Індивідуальні форми роботи:

- методичні консультації

- взаємовідвідування

- аналіз і самоаналіз уроків

- самоосвіта

- робота над науково-методичною проблемою

У контексті роботи над науково-методичною проблемою було проведено:

- анкетування «Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя»;

- моніторинг «Вивчення навчальних досягнень учнів їхньої вихованості, розвитку»;

- ознайомлення членів педагогічного колективу з теоретичними аспектами педагогічного моніторингу навчально-виховного процесу, визначення проблем та перспектив упровадження НМП;

- педагогічні читання «Роль національно-патріотичного виховання в становленні гармонійної особистості»;

- Круглий стіл «Розвитку самоосвітньої та творчої активності вчителів та учнів під час НВП»

- засідання методичної ради на тему: «Організаційно – методичне забезпечення розвитку професійної компетентності вчителів»;

- проблемний стіл «Формування стилю педагогічного спілкування як засіб соціалізації здобувачів освіти та педагогів»

- педагогічні читання «Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів»;

- інструктивно-методичні наради «Ведення шкільної документації», «Про організацію роботи методичних об'єднань».

У закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається з взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок. В школі організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Герасимчук Олександр Миколайович), природничо-математичного циклу (керівник Кіпень Лідія Степанівна), вчителів початкових класів та вихователів дошкільних груп (керівник Власюк Валентина Панасівна), вчителів художньо-естетичного циклу та фізичної культури (керівник Хомич Олександр Павлович), класних керівників та класоводів (керівник Михайлевська Леся Вікторівна).

Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом 2019/2020 н.р. на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про підсумки роботи у 2018/2019 та організацію методичної роботи школи у 2019/2020. Організований початок нового 2019/2020 навчального року.

2. Про організацію роботи над методичною темою.

3. Про погодження планів шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку учнів до участі та аналіз результатів у шкільних, районних та обласних олімпіадах.

5. Про атестацію педагогічних працівників.

6. Про стан проведення предметних тижнів.

7. Про ДПА.

8. Про моніторинг навчального процесу.

9. Про методики викладання предметів,новинки науково-методичної літератури, досвід роботи вчителів району.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Молодих спеціалістів зі стажем роботи до 3 років у школі 2, але залишаються педагогічні проблеми і труднощі з якими стикаються малодосвідчені вчителі і після 3 років роботи. Підвищити мотивацію професійної діяльності та визначити оптимальну стратегію, активізувати творчий потенціал кожного молодого педагога, виробити й розвинути навички використання інтерактивних методик у вчителів – початківців та їхні комунікативні вміння допомагала школа малодосвідченого спеціаліста працювала «Школа молодого педагога» (керівник Охрімук Л.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи),

завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Було організовано взаємовідвідування уроків, проведено ряд консультацій з питань: планування роботи вчителя, ведення шкільної документації; облік, оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів; удосконалення методики проведення уроків та батьківських зборів; підготовка учнів до ДПА.

У 2019-2020 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами школи молодого вчителя:

• Робота з обдарованими учнями;

• Форми роботи з батьками.

• Мотиви поганої поведінки учнів.

• Сучасні освітні технології в навчальний процес.

• Форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів.

Протягом навчального року з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників було проведено :

-у жовтні – Тиждень педмайстерності «І творчість, і праця, і успіх»

- у березні-тиждень педагогічної творчості вчителів, що атестуються;

Удосконаленню рівня професійної майстерності вчителів, виявлення утруднень при викладанні, прогалин у роботі сприяє також ґрунтовне вивчення стану викладання того чи іншого предмету. У 2019-2020 н.р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії, англійської мови, природознавства.

Вся методична робота – проведення предметних тижнів, уроків, виставок, концертів була спрямована на покращення навчально-виховного процесу.

У 2019-2020 н.р. успішно пройшла атестація педагогічних працівників, що має на меті стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності вчителі за результати своєї роботи, забезпечення їх соціального статусу. У цьому навчальному році атестацію проходили 12 педагогічних працівників. У ході атестації атестаційна комісія провела клопітку аналітичну роботу, здійснила моніторингові дослідження, забезпечила психологічний супровід. За результатами атестації:

-підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель» Власюк В.П.,

- встановлено ІІ категорію Мороз Ю.Г., Літвинович М.В., Пашкевич І.Ф.,

- встановлено І – Горох О.О., Ковальчук С.А., Хомич Л.Ф.,

- підтверджено І – Ковальчук А.В.,Ковальчук Н.С.,Лошак Л.Р.,

- підтверджено 11 тарифний розряд Чашук Г.Р.,

- встановлено 10 тарифний розряд Кіпень О.М..

Якісний склад педагогічного колективу за результатами атестації у 2020 році виглядає так:

Усього: 56 педагогічний працівник 50- школа, 6- дитячий садок:

Спеціалісти – 17 педагогів.

ІІ кваліфікаційна категорія – 12 педагогів.

І кваліфікаційна категорія – 17 педагогів.

Вища кваліфікаційна категорія – 10 педагогів.

«Старший учитель» – 2.

Педагоги школи активно долучаються до роботи у районних семінарах, засідання творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях. В цьому навчальному році на базі НВК було проведено засідання семінару-практикуму «Педагогічний інструментарій вчителя початкових класів» 19 лютого 2020 та засідання районного методичного об’єднання вчителів математики «Математика та її значення у формуванні ключових компетентностей для життя» 26 лютого 2020 р.

З метою підвищення кваліфікації при ВІППО «Волинський інститут післядипломної освіти» у 2019-2020 навчальному році підвищили свою кваліфікацію 13 педагогічних працівників у 2019 році, 11 у 2020 році, 9 – заплановано до кінця 2020 року. У зв’язку з епідемічною ситуацією 3 вчителі пройшли очно-дистанційні курси ВІППО, 6 -пройшли онлайн курси. Підвищення професійного рівня вирішувалася і через міжкурсові форми роботи, включення вчителів у процес самоосвіти.

Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога. Усі педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки, освоїли ресурси для навчання з використанням дистанційних технологій.

Творча особистість учителя, ріст його фахової майстерності найбільш проявляється під час участі у конкурсі фахової майстерності. Традиційними стали у НВК проведення фахових конкурсів «Учитель року», «Творчі сходинки педагогів», що є підсумком творчих пошуків шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

Конкурс «Учитель року» спрямовано на виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки вчителів, визначення творчого потенціалу, підвищення фахової майстерності педагогів, поширення передового педагогічного досвіду. На таких уроках (в період проведення конкурсів) діти показують свої знання, вміння і навички, а вчителі, відвідуючи уроки у своїх колег, можуть взяти щось нове, а зрештою навіть побачити недоліки і врахувати їх у своїй роботі. Після обговорення цих уроків, кожен педагог може навіть пояснити, підказати своєму колезі таку рису характеру дитини, яку поодинці й не замітив би. Цього року конкурс відбувався за такими номінаціями:

"Початкове навчання",

"Образотворче мистецтво",

"Хімія".

Учасники конкурсу показали належний рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності, а також обізнаність із сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики викладання відповідних предметів. Вчитель хімії Літвинович М.В. взяла у часті у районному етапі конкурсу.

Один із напрямків методичної роботи є узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів НВК. Протягом року у кабінеті заступника директора систематизовано наробки з досвіду роботи вчителів НВК.З метою розкриття творчих можливостей педагогічних працівників, науково-методичного супроводу навчально-виховної роботи, поповнення інноваційного досвіду та перспективних педагогічних технологій у березні було організовано виставку дидактичних і методичних робіт педагогічних працівників НВК, в якій взяли участь 12 педагогів, які презентували свої розробки, 5 робіт було відправлено на районну виставку, 3 роботи (Семенченко І.І., Мороз Ю.Г та Ковальчук Л.М.) відзначені грамотами відділу освіти, молоді та спорту, робота Ковальчук Л.М. посіла ІІІ місце в обласному етапі.

Майстерність і професіоналізм педагогів помітні у районі. Зокрема, Ковальчук Н.С. – член журі ІІ етапу предметних олімпіад з історії,Кацевич А.П..

З метою аналізу стану адаптації учнів1-х та 5-х класів, розробки проєкту подальшого розвитку кожного учня, наданні допомоги в створенні оптимальних умов для взаємної адаптації вчителів та учнів, вироблення системи спільної роботи щороку у листопаді проводиться психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів школи».

Для створення умов пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в закладі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості з сучасному суспільстві.

Це питання весь час на контролі в адміністрації НВК: розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі, оперативно-методичних нарадах.На засіданнях предметних методичних об’єднань були обговоренні питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.

На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів НВК в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного рівнів.

Педагогічний колектив НВК докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодівання учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.

Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, турнірах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Щорічно учні НВК є учасниками понад 13 олімпіад, конкурсів, оглядів, змагань районних та обласних рівнів. Серед інтелектуальних змагань найпочесніше місце посідають учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра.

Основним критерієм визначення ефективності методичної робо­ти є результативність навчально-виховного процесу з обдарованими учнями. Результати участі в районних олімпіадах:10 учнів(з 27 учасників) стали переможцями та призерами районних олімпіад: І місць – 2, ІІ місць – 2 , ІІІ – 6, що становить 37,03% від загальної кількості учасників . У III етапі Всеукраїнських олімпіади з історії брали участь 2 учні і 2 призери.

№ з/п Прізвище, ім’я учня Клас Предмет Місце ПІБ учителя, який підготував
1. Жолоб Ангеліна 10-й історія І Ковальчук Наталія Сергіївна
2 Ковальчук Станіслав 8-Б історія І Ковальчук Наталія Сергіївна
3 Мороз Людмила 8-Б історія ІІ Ковальчук Наталія Сергіївна
4. Кіпень Ангеліна 8-А математика ІІІ Кіпень Лідія Степанівна
5. Охрімук Анна 6-Б математика ІІІ Ковальчук Валентина Іванівна
6. Мороз Ілля 5-А математика ІІІ Максимук Світлана Петрівна
7. Шикута Вікторія 8-Б біологія ІІІ Горох Ірина Миколаївна
8. Кіпень Ангеліна 8-А хімія ІІ Літвинович Марина Василівна
9 Дейнека Олександр 9-А Трудове навчання ІІ Кацевич Анатолій Павлович
10 Флячинський Григорій 11й Трудове навчання ІІІ Кацевич Анатолій Павлович

2 учні НВК взяло участь уІІІ( обласному) етапі олімпіад з історії, математики:Жолоб Ангеліна ІІ місце, Ковальчук Станіслав ІІІ.

Все більшої активності набуває участь учнів НВК у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах . Протягом навчального року учні школи традиційно брали участь у:

ü Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 28 учнів, другий етап-80 учнів;

ü Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 26 учнів;

ü Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» 36 учнів,другий етап - 59 учнів;

ü Інтелектуальній грі «Геліантус – 44 учнів;

ü Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2019» - 24 учні;

ü Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» - 56 учнів;

ü Виявленню та розвитку здібностей школярів сприяли літературні конкурси та конкурси художньо-естетичного, технічного змісту. Так, з метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих дітей та сприяння розвитку рідної мови у День української писемності щорічно проводиться Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика. У районному конкурсі читців поезій Т.Г.Шевченка наша учениця зайняла ІІ місце.

ü У районному конкурсі сучасної пісні «Срібні дзвіночки», Ковальчук Дарина ( 4-Б клас) здобула ІІІ місце.

ü В обласному конкурсі-захисті наукових робіт, Жолоб Ангеліна здобула ІІІ місце.

ü У турнірі з фізики наша команда посіла ІІІ місце.

У 2019-2020навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів. Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята. Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Враховуючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що у НВК склалась певна система роботи з обдарованими та здібними учнями. Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного колективу у цьому напрямку.

Аналіз кількісних та якісних показників дозволяє простежити як позитивні тенденції у роботі з обдарованою молоддю так і проблеми, що потребують вирішення.

Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань самоосвіти педагогічних працівників, курсової перепідготовки, випуску методичних інформаційних бюлетнів, творчі відрядження, індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків, методичні оперативки. Аналізуються питання випуску друкованої продукції з інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів, роботи з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:

- забезпечення учнів школи підручниками ;

- дотримання єдиного орфографічного режиму ;

- санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

- контроль за роботою малодосвідчених вчителів та наставництво;

- стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;

- контроль за роботою методичних об’єднань школи;

Усі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, методичній раді, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях ради школи, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі. Така система роботи сприяла організації методичної роботи школи, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню нестандартних уроків, ділових ігор, тренінгів.

Своєрідним викликом стало навчання з використанням дистанційних технологій, яке ми реалізовували через сайт НВК та класні Viber групи. Широко використовували освітні платформи та простори Інтернету.

План заходів щодо організації методичної роботи у НВК протягом 2019-2020 навчального року був виконаний. Поряд з досягненнями в організації та проведенні роботи в школі мають місце й недоліки. Залишається ряд невирішених питань. Все ще потребує значного вдосконалення освітній менеджмент та інформаційно-аналітична робота із застосуванням інформаційних технологій. Не всі вчителі плідно працювали над збільшенням кількості учнів – учасників олімпіад, конкурсів.

Надзвичайно важлива ефективна співпраця психологічної служби, класних керівників, учителів-предметників на всіх етапах становлення допрофільних інтересів. Значну роль у профілізації відіграє матеріально-технічний стан навчальних кабінетів, які потребують забезпечення їх аудіо- та відеоапаратурою, комп’ютерами.

Слід зазначити, що і в методичній роботі потенціал педагогів використовується не у повному обсязі. Потребує покращення питання друку матеріалів у фахових журналах, на сайті школи та освітніх сайтах.

У наступному навчальному році методична служба повинна спрацювати з урахуванням ліквідації зазначених недоліків.

Отже, у 2020-2021 навчальному році перед педагогічним колективом стоїть ряд завдань, на розв’язання яких спрямовані зусилля науково-методичної служби закладу. Зокрема: створення єдиного інформаційного простору, програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, вивчення цінного досвіду досягнень в освітній практиці тощо. Необхідно модернізувати методи роботи з обдарованими учнями. Всім педагогам проводити належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення шкільних предметів, урізноманітнювати позакласну і позашкільну роботу. Важливим завданням залишається підвищення психолого-педагогічних знань вчителів, поліпшення співпраці з позашкільними навчальними закладами.

У 2020-2021 навчальному році продовжуємо роботу роботу над єдиною методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня».

Методичну роботу організувати за такими формами:

Колективні форми роботи:

педагогічна рада

педагогічні тижні

круглі столи

виставки-презентації

психолого-педагогічний семінар

Групові форми роботи

методичні об’єднання

школа молодого педагога

педагогічний практикум

відкриті уроки

методична рада

майстер-класи

тижні педагогічної майстерності

Індивідуальні форми роботи:

методичні консультації

взаємовідвідування уроків

аналіз і самоаналіз уроку

самоосвіта

робота над науково-методичною проблемою

створення портфоліо

участь в «Учитель року», «Творчі сходинки педагогів Волині»

атестація педагогічних працівників.

Спрямувати методичну роботу 2020-2021 н.р. на вирішення таких завдань:

-науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-науково-методична підтримка інноваційних технологій, наукові пошуки та експериментальна робота педагогічних працівників навчального закладу;

-інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників;

-консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

- впровадження нових методик викладання з метою розвитку творчих здібностей учнів та підвищення їх пізнавального інтересу;

- забезпечення врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів.

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем НВК, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань:

• Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

( керівник Герасимчук Олександр Миколайович );

• Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

( керівник Кіпень Ліда Степанівна );

• Методичне об’єднання вчителів початкових класів та класоводів

( керівник Власюк Валентина Панасівна);

• Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та фізичної культури ( керівник Хомич Олександр Павлович );

• Методичне об’єднання класних керівників та класоводів

( керівник Михайлевська Леся Вікторівна ).

З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити у її складі:

- голова методичної ради- Охрімук Леся Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи;

- члени методичної ради НВК:

• Михайлевська Леся Вікторівна, заступник директора з виховної роботи, керівник методичного об’єднання класних керівників та класоводів;

• Герасимчук Олександр Миколайович,керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

• Кіпень Лідія Степанівна, керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

• Власюк Валентина Панасівна, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів та класоводів;

• Хомич Олександр Павлович, керівник методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та фізичної культури ;

• Федорук Василь Степанович, вчитель інформатики, Старший вчитель.

Продовжити роботу Школи професійного зростання вчителя з проблеми:

«Становлення особистості молодого спеціаліста в умовах діяльності сучасного освітнього закладу».

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

на 2020-2021 навчальний рік

1. Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»: рік третій.

2. Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання.

3. Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти.

4. Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг.

5. Стимулювання неперервної освіти педагогів.

6. Впровадження елементів дистанційного навчання.

ЗАДАЧІ ШКОЛИ

на 2020-2021 навчальний рік

1. Забезпечити умови для отримання учнями якісної освіти.

2. Розширити зв’язки з громадськими організаціями.

3. Модернізувати матеріальну базу школи для ефективної організації допрофільного навчання.

4. Удосконалити систему виховної роботи.

5. Підвищити імідж школи.

Час летить стрімко і невпинно. Кожна мить приносить нові ідеї, ставить перед нами творчі завдання, педагоги-творці, новатори — це люди, які плекають дві думки там, де раніше росла одна. Ми віримо, що завтрашній день та новий навчальний рік обов'язково увінчаються неперевершеністю знайденого скарбу.

Усередині нас криються

потенційні творчі можливості,

і ми повинні працювати щосили,

щоб розкрити цей потенціал.

Мартін Лютер Кінг

План роботи над науково-методичною проблемою wym-1599934491148

Підсумки методичної роботи за 2020-2021 н.р. wym-1624293053807

/Files/images/2018/c91419f914af22cd599146b00e98c22a.png

Кiлькiсть переглядiв: 651

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.